Aanvullende voorwaarden Travel Inventive

Aanvullende betaal-annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden Travel Inventive

De navolgende bepalingen zijn door (naam bedrijf) zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen
ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVRReizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken. 

Artikelen

Artikel 1 Definities
1.1 Organisator: Travel Inventive
1.2 Reiziger: de wederpartij van Travel Inventive die als opdrachtgever voor zichzelf en/of namens of ten behoeve van één of meerdere andere reizigers de overeenkomst aangaat.
1.3 Werkdagen en bereikbaarheid. Travel Inventive is geopend van werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen. Buiten kantooruren zijn wij tijdens je reis bereikbaar op ons noodnummer genoemd in je reispapieren.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
 Deze aanvullende voorwaarden gelden als aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de specifieke voorwaarden die op de offerte en/of de bevestiging worden vermeld.
2.2 De eventueel in de reisovereenkomst opgenomen afwijkende voorwaarden voor vervoer, accommodatie of bepaalde excursies maken tevens deel uit van de reisvoorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming reisovereenkomst
3.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod (ons reisvoorstel) van Travel Inventive. Het aanvaarden kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Met deze definitieve boeking is de reiziger gebonden aan de reisovereenkomst. De mondelinge aanvaarding wordt schriftelijk door Travel Inventive bevestigd en geldt tevens als bindend. 
3.2 Alle reisvoorstellen van Travel Inventive zijn vrijblijvend, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de afzonderlijke reisonderdelen van de reis. 
3.3 De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De reiziger is aansprakelijk voor zijn eigen deel.
3.4 Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Travel Inventive verloopt uitsluitend via de reiziger.
3.5 Het aanbod van Travel Inventive is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een reisvoorstel van Travel Inventive een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Travel Inventive het recht om het reisvoorstel binnen 2 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Deze bepaling is overeenkomstig van toepassing in geval sprake is van wijzigingsvoorstellen van reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4. Reissom & overige kosten
4.1 De reissom is gecalculeerd op basis van het door de reiziger opgegeven aantal personen overeenkomstig ons reisvoorstel.
4.2 Travel Inventive heeft, naast hetgeen vermeld staat in artikel 5.4 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden het recht om de reissom te verhogen in geval van wisselkoers die bij het bepalen van de reissom van belang is.
4.3 In geval van wijzigingen rekent Travel Inventive € 25,- wijzigingskosten per wijziging vanaf 42 dagen voor vertrek. Deze kosten gelden naast de kosten die de dienstverlener doorberekent. 
4.4 Voor eventuele communicatie- of verzendkosten rekent Travel Inventive de daadwerkelijk gemaakte kosten door.

Artikel 5. Verzekeringen
Iedere afzonderlijke reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goede reis- en of annuleringsverzekering af te sluiten. Uiteraard kan Travel Inventive hierin bemiddelen.

Artikel 6. Vervoer
6.1 Indien in de overeenkomst vervoer is inbegrepen, dan geldt voor dit vervoer uitdrukkelijk de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende reisdienstverlener(s). Deze vervoersvoorwaarden worden op verzoek aan de reiziger verstrekt en zijn daarnaast via ANVR beschikbaar.
6.2 Alle vertrek- en aankomsttijden worden vermeld onder voorbehoud.
6.3 In geval van losse vluchten kunnen tarieven, toeslagen en luchthavenbelasting alleen worden gegarandeerd als alle kosten van de vluchten door de reiziger zijn voldaan.

Artikel 7. Reisdocumenten, vaccinaties & visa
7.1 Alle reizigers dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn een geldig reisdocument als paspoort of identiteitskaart, naast eventuele vereiste visa en indien van toepassing vaccinatiebewijzen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vereiste document-, - visum of overige gezondheidsbepalingen.
7.2 De verantwoordelijkheid voor het inwinnen van de benodigde informatie bij de betrokken autoriteiten ligt bij de reiziger zelf.
7.3 Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van de benodigde documenten & bewijzen, komen de eventuele voortvloeiende kosten voor rekening van deze reiziger, tenzij Travel Inventive schriftelijk heeft toegezegd voor deze documenten zorg te dragen en het ontbreken daarvan Travel Inventive kan worden toegerekend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Travel Inventive is verplicht tot het uitvoeren van de reis volgens de reisovereenkomst.
8.2 Wanneer de reis niet (geheel) overeenkomstig de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, is de reiziger verplicht, dit zo spoedig mogelijk te melden aan Travel Inventive.
8.3 Travel Inventive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van de reiziger
b) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van een derde, die niet bij de samenstelling van de reis betrokken is
c) schade, vertragingen of onregelmatigheden door overmacht bij onvoorziene en bijzondere omstandigheden die buiten het vermogen van Travel Inventive liggen. Daarnaast valt onder overmacht extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oorlogen, stakingen, branden, mechanische problemen, vliegtuig- en bootvertragingen en overheidsmaatregelen.

Artikel 9 . Betaling door de reiziger
9.1
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling gedaan te worden die binnen 2 weken na factuurdatum betaald dient te worden en bestaat uit:
a) 30% van de reissom met een minimum van € 50,- per persoon, vermeerderd met eventuele aanvullende niet-restitueerbaar aanvullende reserveringen die op verzoek van de reiziger zijn gedaan, alsmede de bijdrage voor het calamiteitenfonds en het SGRZ-garantiefonds en eventuele premies voor afgesloten verzekeringen.
b) voor zover vliegtickets deel uitmaken van de overeenkomst, de in het reisvoorstel vermelde, niet-restitueerbare vliegtickets.
9.2 De restantfactuur sturen wij uiterlijk 6 weken voor vertrek en dient 4 weken voor vertrekdatum voldaan te zijn.
9.3 Indien de reis binnen 6 weken voor vertrekdatum tot stand komt, moet het gehele bedrag van de overeenkomst direct voldaan worden. 

Artikel 10. Wijzigingen door de reiziger
10.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de reiziger een verzoek tot wijziging indien. Als voorwaarde geldt dat de reiziger de gewijzigde reissom vermeerderd met de van toepassing zijnde wijzigings- en communicatiekosten voldoet.
10.2 Bij wijziging van het aantal reizigers kan de reissom wijzigen conform ons uitgebrachte reisvoorstel of indien geen eerdere reissom is uitgebracht bij het gewijzigde deelnemersaantal de herzien uitgebrachte reissom bij het nieuwe deelnemersaantal.
10.3 Travel Inventive zal de reiziger zo snel mogelijk informeren. Een eventuele afwijzing van het verzoek onverwijld toelichten. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel opzeggen. In dat laatste geval is artikel 10 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 

Artikel 11. Annulering door de reiziger (dit artikel vervangt artikel 9.2. Van de ANVR-reisvoorwaarden)
11.1 De reiziger kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren binnen de werktijden de in artikel 1 genoemde werktijden van Travel Inventive. Bij een schriftelijke annulering buiten kantooruren, geldt voor de dag van ontvangst de eerstvolgende werkdag.
11.2 Indien een reisovereenkomst wordt opgezegd, dan is de reiziger, naast de eventuele verschuldigde administratiekosten, de volgende opzegvergoeding verschuldigd aan Travel Inventive. 

  • Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdatum: de aanbetaling.
  • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdatum 50% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdatum 75% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdatum of later: de volledige reissom.
  • Voor reserveringskosten, premies van annuleringsverzekering en/of andere reisverzekeringen en de bijdrage voor het SGRZ worden geen restituties verstrekt.

11.3 Indien de reisovereenkomst is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende opzegvergoedingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen en kosten zoals deze in het reisvoorstel zijn vermeld of van waaruit in het reisvoorstel verwezen wordt naar afwijkende voorwaarden van de desbetreffende maatschappij of accommodatieverschaffer.
11.4 Voor annulering van extra bijgeboekte reisonderdelen gelden mogelijk afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden. Indien dit het geval is wordt de reiziger geïnformeerd over de geldende betalings- en annuleringsvoorwaarden. Te denken valt aan  theaterkaartjes, openbaar vervoer tickets of andere aanvullende reserveringen. Deze annuleringskosten zijn 100% niet-restitueerbaar.